Select Page

คำนิยม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คนไทยในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องเป็น อย่างไรต้องมี ทักษะมีความรู้หรือ จะต้องประกอบอาชีพ อะไร นี่คือคำถามที่เราทุกคนก็ไม่ทราบคำตอบที่แท้จริง ทุกวันนี้กระผมต้องเผชิญกับความท้าทายในการที่ต้องเตรียมคนไทยให้สามารถรับมือกับความ เปลี่ยนแปลงที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเราก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เทคโนโลยีอะไรในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน สิ่งเดียวที่เราพอจะทำได้กันในวันนี้ก็คือการค้นหาต้นแบบของผู้ที่สำเร็จแล้วในการสร้างการ เปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าในทุกอาชีพมีผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ เท่าน้ัน และผู้คนเหล่าน้ันได้ทำให้เราเห็นว่าทุกอาชีพมีความมั่งคั่งได้

ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่ความร่ำรวยด้านเงินทองแต่เป็นความร่ำรวยด้านสังคม จิตวิญญาณ สุนทรียะ และภูมิปัญญา เป็นอาชีพที่มั่งคั่งโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ประชารัฐ และ ประชาคมโลก เป็นอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ช่วยเพิ่มศักยภาพของมนุษย์และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจโดยแสดงตัวอย่างจริง บุคคลจริง และความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่การแสดง ผู้ที่ทำอาชีพที่สร้างความร่ำรวยแต่เป็นอาชีพที่สร้างความมั่งคั่งจากการสร้างการ เปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่านวัตกรรม

กระผมขอเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านซึมซับเอาแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จ และ ทัศนคติจากบุคคลทั้ง 100 คนนี้ เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศนวัตกรรมช้ันนำของโลกต่อไป

ผู้ทรงอิทธิพลของโลกล้วนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้จากความสามารถที่โดดเด่น ดีเอ็นเอของความเป็นนวัตกรจึงเป็นเบื้องหลังสำคัญของทุกความสำเร็จนั้นๆ ที่ส่งผลออกมาทั้งทางความคิด การกระทำ การสร้างสรรค์และการถ่ายทอดคุณค่าสู่สังคม

ดีเอ็นเอของความเป็นนวัตกรเป็นสิ่งที่สร้างได้ และการจะเป็น “คนในอนาคต” ที่โดดเด่น แนวคิด 5 WAYS TO STAY INNOVATIVE เป็นหัวใจของการสร้างความสำเร็จที่แตกต่าง เริ่มต้นด้วยการสร้าง แรงบันดาลใจ Inspiration รับรู้สิ่งแวดล้อมและข้อมูลใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้เราคิดและต้องการที่จะทำสิ่งที่มี คุณค่า และเมื่อมองเห็นปัญหาหรือโอกาสใหม่เราต้องรู้จักสร้างจินตนาการ imagination ที่เหนือความรู้ พื้นฐานและวิชาการ ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นการแก้ไขจากมุมมองใหม่ไม่ซ้ำเดิม จากนั้นการจัดการ ความคิด Ideation เพื่อ กำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจนจะทำ ให้คำ ตอบใหม่นั้น มีแนวทาง ที่ทำได้จริง และก้าวต่อไปที่ขาดไม่ได้คือต้องคิดให้ครอบคลุมรอบด้าน Integration ผสานแนวคิดกับ แผนบริหารจัดการท้ังหมด เชื่อมโยงคน เทคโนโลยีและทรัพยากร สุดท้ายต้องลงมือทำ Implementation อย่างจริงจังให้เกิดผล

คนที่เดินบนเส้นทางท้ัง 5 อย่างไม่ย่อท้อถือว่ามีโอกาสสร้างนวัตกรรมและความสำเร็จในแบบของ ท่านได้ เพียงเริ่มออกเดินทาง ค้นหาแรงบันดาลใจ เปิดโลกจินตนาการให้ยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มี คุณค่า แล้วเชื่อมโยงความรู้เพื่อพัฒนา และนำออกสู่การสร้างสรรคุณค่าที่แท้จริง หนังสือเล่มนี้นับเป็น หนังสือดีเล่มหนึ่งที่สามารถช่วยท่านเริ่มเดินบนเส้นทาง 5i ความสำเร็จและแนวคิดที่หลากหลายจาก ผู้คนทุกสายอาชีพ จะเป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้ท่านมองเห็นว่า คุณค่าของนวัตกรรมสามารถสร้างได้ จากทุกการกระทำและทุกแง่มุมของชีวิต “คิดจริง และทำจริง…แล้วคุณจะเป็น คนในอนาคต ที่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน”

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ผู้ทรงอิทธิพลของโลกล้วนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้จากความสามารถที่โดดเด่น ดีเอ็นเอของความเป็นนวัตกรจึงเป็นเบื้องหลังสำคัญของทุกความสำเร็จนั้นๆ ที่ส่งผลออกมาทั้งทางความคิด การกระทำ การสร้างสรรค์และการถ่ายทอดคุณค่าสู่สังคม

ดีเอ็นเอของความเป็นนวัตกรเป็นสิ่งที่สร้างได้ และการจะเป็น “คนในอนาคต” ที่โดดเด่น แนวคิด 5 WAYS TO STAY INNOVATIVE เป็นหัวใจของการสร้างความสำเร็จที่แตกต่าง เริ่มต้นด้วยการสร้าง แรงบันดาลใจ Inspiration รับรู้สิ่งแวดล้อมและข้อมูลใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้เราคิดและต้องการที่จะทำสิ่งที่มี คุณค่า และเมื่อมองเห็นปัญหาหรือโอกาสใหม่เราต้องรู้จักสร้างจินตนาการ imagination ที่เหนือความรู้ พื้นฐานและวิชาการ ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นการแก้ไขจากมุมมองใหม่ไม่ซ้ำเดิม จากนั้นการจัดการ ความคิด Ideation เพื่อ กำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจนจะทำ ให้คำ ตอบใหม่นั้น มีแนวทาง ที่ทำได้จริง และก้าวต่อไปที่ขาดไม่ได้คือต้องคิดให้ครอบคลุมรอบด้าน Integration ผสานแนวคิดกับ แผนบริหารจัดการท้ังหมด เชื่อมโยงคน เทคโนโลยีและทรัพยากร สุดท้ายต้องลงมือทำ Implementation อย่างจริงจังให้เกิดผล

คนที่เดินบนเส้นทางท้ัง 5 อย่างไม่ย่อท้อถือว่ามีโอกาสสร้างนวัตกรรมและความสำเร็จในแบบของ ท่านได้ เพียงเริ่มออกเดินทาง ค้นหาแรงบันดาลใจ เปิดโลกจินตนาการให้ยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มี คุณค่า แล้วเชื่อมโยงความรู้เพื่อพัฒนา และนำออกสู่การสร้างสรรคุณค่าที่แท้จริง หนังสือเล่มนี้นับเป็น หนังสือดีเล่มหนึ่งที่สามารถช่วยท่านเริ่มเดินบนเส้นทาง 5i ความสำเร็จและแนวคิดที่หลากหลายจาก ผู้คนทุกสายอาชีพ จะเป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้ท่านมองเห็นว่า คุณค่าของนวัตกรรมสามารถสร้างได้ จากทุกการกระทำและทุกแง่มุมของชีวิต “คิดจริง และทำจริง…แล้วคุณจะเป็น คนในอนาคต ที่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน”

บทนำ

ดร.พันธ์ุอาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ประชาชนกำลังประสบปัญหาค่าครอง ชีพที่สูงข้ึน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าภายในประเทศเริ่มชะลอตัว และการส่งออกสินค้าไทย ไปยัง ต่างประเทศก็ทำได้ยากขึ้น ราคาของสินค้าไทยสูงขึ้น จนไม่สามารถแข่งขันด้วยราคาได้เหมือนเดิม รูปแบบสินค้าก็ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งเสียเท่าไหร่ ในขณะที่สินค้าและบริการจากต่างประเทศกำลังหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับแนวคิดการค้าเสรี การเข้าสู่สังคมสูงวัย และความไม่แน่นอนของฤดูกาลและสิ่งแวดล้อม ถ้า “หากคนไทย” ไม่ปรับตัว และลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยตนเอง คงไม่ต้องบอกเลยว่า อนาคตของลูกหลานไทยจะมืดมนเพียงใด ดังนั้นควรสวมบทบาท “นวัตกร” ให้ได้ในหลากหลายแง่มุม

หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งที่จะนำเสนอชีวิตและการเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ของ “นวัตกรไทย” จากหลากหลายสาขาอาชีพและประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ “คนไทย” ผู้อ่าน หรือผู้ที่ไม่อ่านแต่ชอบดูรูปแบบการจัดหน้าสวยๆ ได้ซึมซับเอาพลังสร้างสรรค์จากบุคคลเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน ให้ลุกขึ้นคิดค้นนวัตกรรมรูปแบบของตัวเอง นวัตกรรมในการทาอาชีพของตัวเอง เพราะผู้จัดทำเชื่อว่า ทุกคนทุกอาชีพสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ใบหน้าของบุคคลในหนังสือเล่มนี้ คือ ใบหน้าของบุคคลที่เราๆ ท่านๆ คุ้นเคยเป็นอย่างดี เป็นบุคคล ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้บุกเบิก ต้นแบบ ไอคอน ไอดอล ผู้สำเร็จ หรือผู้ทรงอิทธิพลในวงการนั้นๆ และบางทีก็ถูกสังคมเรียกว่า “คนแปลก” จะอย่างไรก็ตามพวกเขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือเชิงสังคม

จนถึงตอนนี้ ผู้อ่านหลายคนยังสงสัยว่า นวัตกรรม คืออะไร?

นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อรังสรรค์ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ “สิ่งใหม่” คุณค่าที่ดีกว่าเดิมให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางสังคมและเศรษฐกิจ เกิดการ เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้เกิดประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น หลายคนอุทานในใจว่า “โอ้! ฉันคงไม่มีวันทำได้หรอก” “โอ้ย! คนไทยทำไม่ได้หรอก” เดี๋ยวก่อน ทั้งนี้เป็นเพราะหลายๆ ครั้งคนไทยยังมัวคิดว่า นวัตกรรมคือสิ่งที่ต้องออกมาเป็นสินค้า (product) ที่มีเทคโนโลยี นึกไปถึงสิ่งที่ตัวเองเคยเห็นในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วมี หลายอย่างที่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ ซึ่งคนไทยก็เคยสร้างมาแล้ว เพราะคำว่า “สิ่งใหม่” รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานใหม่ๆ การ เปลี่ยนแปลงจุดยืนใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ๆ หากสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการนั้น ก็เป็นความใหม่ในระดับวงการ หากสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศ ก็เป็นความใหม่ในระดับประเทศ หากสิ่งนั้น ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลก ก็เป็นความใหม่ในระดับโลก (อันนี้ยากแต่ก็อยากให้ช่วยกันทำ ) สรุปอีกรอบ จุดสาคัญของ “นวัตกรรม” คือ “สิ่งใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง” นั่นเอง ซึ่งก็แบ่งได้หลายระดับ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่เคยคิดว่า “อาชีพที่เราทำอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้” ให้ต่างชาติ เขาทำ เดี๋ยวเรารอซื้อ รอเอามาใช้ก็พอ สบายดีไม่ต้องคิดเอง ยื่นหนังสือนี้ให้เขา เปิดหน้าที่เหมาะกับเขา และให้กำลังใจเขาว่า “คุณทำได้”

Index

A
001  Acting Coach – อรชุมา ยุทธวงศ์
002  Agrarian – เกริก มีมุ่งกิจ
003  Agricultural Scientist – วิวัฒน์ ศัลยกำธร
004  Architect – วิโรจน์ ฉิมมี
005  Artist – ก่อเกียรติ ทองผุด

B
006  Badminton Player – รัชนก อินทนนท์
007  Baker – กุลพัชร์ กนกวัฒนําวรรณ
008  Banker – บัณฑูร ล่ำซำ
009  Beauty Pageant Organizer – ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
010  Business Trainer – ชําคริต จันทร์รุ่งสกุล

C
011  Chef – พล ตัณฑเสถียร
012  Chef – พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
013  Cloth Bag Maker – วาสนา ลาทูรัส
014  Coach – เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
015  Coach – สุนทร ใจมาบุตร
016  Columnist – สรกล อดุลยานนท์
017  Comedian – วิญญู วงศ์สุรวัฒน์
018  Conductor – ทฤษฎี ณ พัทลุง
019  Conservationist – โชคนิธิ คงชุ่ม
020  Country Music Master – สลา คุณวุฒิ
021  Curator – พงศ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์

D
022  Designer – ธนวัต มณีนาวา
023  Designer – สิงห์ อินทรชูโต
024  Director – สุรศักดิ์ ป้องศร
025  Dedicated Medical Technologist – ทน.ภาคภูมิ เดชหัสดิน
026  Doctor – นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
027  Documentarian – สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

E
028  Educator – ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
029  Educator – พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
030  Engineer – รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ
031  Entrepreneur – อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

F
032  Fashionista – อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ
033  Fighter – สมบัติ บัญชาเมฆ
034  Fitness Instructor – ฟ้าใส พึ่งอุดม
035  Food Stylist – สุทธิพงษ์ สุริยะ

G
036  Golfer – เอรียา จุฑานุกาล
037  Graphic Designer – ธนโชติ วิสุทธิสมาน

H
038  Hair Stylist – ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล
039  Hiphop Singer – ณัฐวุฒิ ศรีหมอก
040  Homeschooling Parent – ดร.พงศกร สายเพ็ชร์

I
041 Industrial Park Developer – วิกรม กรมดิษฐ์
042 IT Communicator – พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์

J
043  Journalist – จตุรงค์ สุขเอียด
044  Journalist – อีจัน
045  Journalist – กรุณา บัวคำศรี

L
046  Lawyer – ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
047  Leader – สมไทย วงษ์เจริญ
048  Life Coach – Walter Lee

M
049  Marketer – รวิศ หาญอุตสาหะ
050  Monetary Economist – กรณ์ จาติกวณิช
051  Monk – พระไพศาล วิสาโล
052  Monk – พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
053  Monk – สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
054  Mor Lam Musician – ณัฐพล เสียงสุคนธ์
055  Motivational Speaker – ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
056  Music Composer – ชีวิน โกสิยพงษ์

N
057  Nutritionist – ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

O
058  Oceanologist – ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
059  Online Businessperson – ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
060  Online Businessperson – สุรัชนา ภควลีธร
061  Online Businessperson – กฤษฏา ชุตินธร
062  Online Businessperson – ยอด ชินสุภัคกุล
063  Online Businessperson – อาชว์ วงศ์จินดาเวศย์
064  Online Businessperson – วลัยพรรณ ฉันท์มิตรกุล

P
065  Performing Artist – พิเชษฐ์ กล่ำช่ืน
066  Pharmacist – ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
067  Pharmacist – ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
068  Photographer – ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี
069  Photographer – นพดล ปัญญาวุฒิไกร
070  Pianist – จักรวาล เสาธง ยุติธรรม
071  Producer – นพพร วาทิน
072  Programmer – วันฉัตร ผดุงรัตน์
073  Public Health Promoter – ใจเพชร กล้าจน

R
074  Racer – ประวัติ วะโฮรัมย์
075  Real Estate Developer – ชานนท์ เรืองกฤตยา
076  Researcher – สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์
077  Rice Farmer – เดชา ศิริภัทร

S
078  Samaritan – สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์
079  Scientist – พลังพล คงเสรี

T
080  Talcum Powder Maker – อนุรุธ ว่องวานิช
081  Teacher – วิเชียร ไชยบัง
082  Tutor – อริสรา ธนาปกิจ
083  Thai Musician – ธชย ประทุมวรรณ
084  Tree Doctor – บรรจง หมอต้นไม้
085  Tree Protector – อนันตา อินทรอักษร
086  TV Host – จรงค์ศักดิ์ รองเดช
087  TV Host – นิติ ชัยชิตาทร

V
088  Veterinarian – รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ
089  Voice Talent – นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์
090  Volleyball Player – นุศรา ต้อมคำ
091  Volunteer – ศักดาเดช สุดแสวง
092  Volunteer Teacher – ศิริพร พรหมวงศ์
093  Volunteer – สัมพันธ์ เณรรอด
094  Volunteer – อภิชัย อินทัตสิงห์

W
095  Wildlife Veterinarian – นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน
096  Writer – ธีรภาพ โลหิตกุล
097  Writer – วินทร์ เลียววาริณ
098  Writer – สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
099  Writer – อรสม สุทธิสาคร

Y
100  Youth Psychologist – ทิชา ณ นคร

 

วิธีการดาวโหลดแอพลิเคชั่น สำหรับดูภาพเคลื่อนไหว

InnoInspire By NIA เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้นำเสนอส่วนเสริมจากหนังสือ 100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ที่พัฒนา ข้ึนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แอพพลิเคชั่นนี้ สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตท่ีใช้ระบบ ปฏิบัติการ iOS และ Android

วิธีการดาวน์โหลด

1. ไปที่ App Store สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play สำหรับ ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android

2. จากน้ันค้นหาคำว่า InnoInspire By NIA จาก Google Play Store หรือ App Store เมื่อพบให้ดาวน์โหลด และติดตั้งตามขั้นตอน

3. เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จสิ้นให้เปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาภายในแอพพลิเคชั่นอาจมีขนาดใหญ่ ควรเปิดใช้ สัญญาณ WiFi ก่อนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

การใช้งาน

1. เปิดหนังสือไปยังหน้าตัวอักษร A หรือตัวอักษรอื่นๆ ที่ต้องการ

2. เปิดแอพพลิเคชั่น ระบบจะเริ่มต้นโหมดแนะนำการใช้งานโดยอัตโนมัติ ให้เลือก Next เพื่ออ่านขั้นตอนการใช้งานลำดับถัดไป

3. หลังจากโหมดแนะนำการใช้งานสิ้นสุดแอพพลิเคชั่นจะกลับเข้าสู่หน้าหลัก

4. ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู AR CAMERA เพื่อเปิดกล้องสแกน AR

5. เมื่อเปิดกล้อง ให้นำอุปกรณ์ส่องไปยังตัวอักษร โดยให้ตัวอักษรอยู่ ภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนด

6. แอพพลิเคชั่นจะแสดงภาพเคลื่อนไหว หรือเลือก Home เพื่อกลับสู่หน้าหลัก

นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถย้อน กลับเพื่อดูวิธีการใช้งานได้โดยการเลือกที่สัญลักษณ์ i ที่อยู่ด้านมุมขวาบนของหน้าจอ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนู e-BOOK เพื่อดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเก็บไว้อ่านบนอปุกรณ์พกพาได้ภายหลัง