Select Page

 

Volunteer

 

ล้างพระธาตุ
คืองานที่เรียบง่ายที่สุดอย่างหนึ่ง
เป็นการภาวนาที่ทุกคนทำได้
เพื่อขัดเกลาตนเอง
และถวายเป็นพุทธบูชา

สัมพันธ์ เณรรอด

คนล้างพระธาตุผู้เปลี่ยนศรัทธาสู่วิถีภาวนา
เพื่อความสะอาดของสถูป เจดีย์ ทั่วล้านนา

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : สัมพันธ์ เณรรอด
วันเกิด : 29 กรกฎาคม 2525
การศึกษา :

  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประสบการณ์ :

  • ปัจจุบันอาชีพ Producer สารคดีโทรทัศน์ เดินทางออกล้างพระธาตุทุกเดือน เดือนละ 2-3 พระธาตุ
  • เพจ : คนล้างพระธาตุ
{

ล้างพระธาตุ คืองานที่เรียบง่ายที่สุดอย่างหนึ่ง เป็นการภาวนาที่ทุกคนทำได้ เพื่อขัดเกลาตนเองและถวายเป็นพุทธบูชา

สัมพันธ์ เณรรอด คนล้างพระธาตุผู้เปลี่ยนศรัทธาสู่วิถีภาวนา  เพื่อความสะอาดของสถูป เจดีย์ ทั่วล้านนา

“งานล้างพระธาตุ คือการทำความสะอาดสถูป เจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธาตุหรืออัฐิธาตุของพระอริยสาวก พระอรหันต์สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบัน สิ่งที่เราทำจึงไม่เพียงชำระล้างความไม่สะอาด แต่ยังคือการสืบสานพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง”

จากคำมั่นสัญญากับพี่ชายขณะที่พี่ชายป่วยหนัก ว่าหายป่วยจะเดินทางไหว้พระธาตุด้วยกันทั่วภาคเหนือ แต่สุดท้ายพี่ชายก็สิ้นอายุขัย แม้พี่ชายจากไปแต่สัญญายังคงอยู่ โดยตั้งปฏิปทาสร้างกุศลให้พี่ชายด้วยการเดินทางสักการะ ขณะเดียวกันก็ถือโอกาสทำความสะอาดพระธาตุตามวัดวาอารามและภูเขาลูกต่างๆ เพราะพระธาตุที่ขาดการดูแลยังมีอยู่มาก วิถีภาวนาด้วยการล้างพระธาตุไม่เพียงเป็นไปเพื่อความสะอาด หากแต่ยังเป็นหนทางแห่งการขัดเกลาตนเองของโดมให้กล้าหาญ อดทน เพียรพยายามและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้น โดยเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงรองรับอุปกรณ์ทำความสะอาดและสัมภาระเท่าที่จำเป็น ยึดแนวทางธุดงควัตร 13 สมาทานบางข้อเพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางภาวนา อาทิ ถือศีล 8 ทานมื้อเดียว อาศัยป่าเขาหรือวัดวาอารามหลับนอนเพียงชั่วข้ามคืน และลดการเบียดเบียนทั้งปวงตั้งเป้า 300 พระธาตุ ในล้านนาและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่พฤษภาคม 2557 ถึงวันนี้โดมล้างพระธาตุไปแล้วรวม 113 พระธาตุ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และเชียงราย

จากการล้างพระธาตุเพียงลำพัง กระทั่งวันนี้มีผู้พบเห็นและอาสาร่วมบุญกับเขาจำนวนมาก เกิดเป็นต้นแบบการทำความดีที่เรียบง่ายแต่แยบยลด้วยกุศโลบายเพื่อมุ่งเอาชนะกิเลสในตน ชำระล้างภายนอกคือองค์พระธาตุ ขณะเดียวกันก็ขัดเกลาจิตใจด้านในตนเอง เวลา 3 ปีที่ผ่านมาเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากให้ลุกขึ้นมาดูแลพระธาตุ โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ กระตุ้นทั้งจิตอาสาและหน้าที่ของหน่วยรับผิดชอบ ให้หันกลับมาดูแลอย่างจริงจัง ไม่ละทิ้งให้เสื่อมทรุด ทุกครั้งที่โดมออกล้างพระธาตุก็จะมีกัลยาณมิตร อาสาร่วมบุญกับเขาจำนวนมาก ขณะเดียวกันโดมยังทำงานคู่ขนานด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระธาตุ และข้อธรรมต่างๆ ที่ค้นพบจากการเดินทางล้างพระธาตุในเพจคนล้างพระธาตุ

วิถีภาวนาด้วยการล้างพระธาตุของโดม จึงเป็นการปฏิบัติบูชาที่ทำแล้วเห็นผลทันที เพื่อรองรับการสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนตามพระธาตุต่างๆ ความสะอาดไม่เพียงปรากฎต่อองค์พระธาตุ หากแต่ยังปรากฎในจิตใจของทุกคนที่อาสาร่วมบุญและขยายผลไปตามที่ต่างๆ ทั่วภาคเหนืออยู่วันนี้

“งานที่ผมทำ กุศลผลบุญเป็นสิ่งที่ผมนึกถึงเป็นเรื่องท้ายๆ สำคัญคือการทำให้ผู้คนหันมาช่วยกันดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุไม่ให้ถูกทิ้งร้าง ในฐานะชาวพุทธเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง”

“ล้างพระธาตุ คืองานที่เรียบง่ายที่สุดอย่างหนึ่ง เป็นการภาวนาที่ทุกคนทำได้ เพื่อขัดเกลาตนเองและถวายเป็นพุทธบูชา” โดม

Walter Lee

คนพิการในไทยมีอยู่เกือบ 2 ล้านคน ผมไม่อยากให้ไปสงสารเขา เพราะถ้าไปสงสารก็จะเข้าสู่โมเดลสงเคราะห์ ผมอยากเห็นโมเดลสังคมมากกว่า ด้วยการเข้าใจและยอมรับว่าคนพิการก็คือคนและเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระ

สมไทย วงษ์เจริญ

ไม่ว่าเราจะผลิตความเจริญก้าวหน้าอย่างไรก็แล้วแต่ สุดท้ายมันจะมาเป็นขยะ

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

สังคมไทยต้องเป็นสังคมสำหรับทุกคน คือ “No one Left behind”ต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราต้องทำให้สังคมเรามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทุกคน คนพิการต้องมีความสุขได้เหมือนกับคนอื่น