Select Page

 

 

Researcher

 

 

 

 

อยากให้คนไทย หันมาสนใจลงทุน
กับการสร้างความรู้ วิจัยพัฒนา
สร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเอง
ปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วให้ได้จริงๆ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

สร้างสรรค์ความรู้
ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
วันเกิด : 18 พฤศจิกายน 2508

ประสบการณ์ :

  • เป็นคนเรียนหนังสือดีตั้งแต่เด็กเคยสอบได้ที่หนึ่งของประเทศ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ชื่นชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง มีความสุขกับการได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ และอยากช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด จึงสนใจการทำงานด้านนโยบายเพราะจะได้ใช้ทักษะของตัวเองอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่า ปัจจุบัน ดร.สมเกียรติ เป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย TDRI ทำงานค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย เพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในระดับนโยบาย
{

อยากให้คนไทย หันมาสนใจลงทุนกับการสร้างความรู้ วิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเอง ปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้จริงๆ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  สร้างสรรค์ความรู้  ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ

“ผมชอบหาความรู้ ค้นคว้าทดลองและอยากทำให้ประเทศดีขึ้น อยากช่วยคนให้ได้เยอะๆ โชคดีที่ความชอบ ความอยากและงานที่ทำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผมเลยรู้สึกท้าทายและมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่” 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) หน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านการค้นคว้า วิจัย ทดลองและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงนโยบาย ถือเป็นสถานบันที่เป็นคลังสมองแห่งชาติที่สำคัญสถาบันหนึ่งของประเทศไทย

ดร.สมเกียรติ และสถาบัน TDRI ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทุกรูปแบบที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาในระดับองค์รวมของประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยี การปฏิรูประบบการศึกษา การส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและการเมือง ดร.สมเกียรติ และสถาบัน TDRI ทำการรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อหวังให้ประชาชนทั่วไปมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พยายามศึกษาทดลองหาวิธีการแปลความรู้ ข้อมูลที่เชิงวิจัยที่เป็นภาษาวิชาการสื่อสาร ออกมาให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ในลักษณะ รูปแบบและช่องทางที่เหมาะสมทันกับยุคสมัย และต่อยอดเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนานำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยราชการและฝ่ายการเมืองการปกครอง นำไปพิจารณาออกแบบแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ในระดับนโยบาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้าใจและยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างการพัฒนาที่ยังประโยชน์ไปสู่ประชาชนทุกคน ในประเทศ

ดร.สมเกียรติ เป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จในการหาวิธีใช้ความชอบ ความถนัดและทักษะที่ตัวเองมีสร้างประโยชน์ในหน้าที่การงานให้กับตัวเองและยังสามารถใช้ทักษะความรู้ช่วยเหลือคนอื่นได้อีกจำนวนไม่น้อย ขอเพียงไม่หยุดที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองในแบบที่เป็นตัวเอง ช่วยเหลือคนอื่นตามที่เห็นสมควรไม่เบียดเบียนต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น เท่านี้ความภาคภูมิใจในตัวเองก็จะเกิด สังคมก็จะเกิดการพัฒนาและน่าอยู่ขึ้น

“พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เหมาะ เป็นตัวของตัวเอง หาสิ่งที่ตัวเองชอบและทุ่มเทฝึกฝนกับสิ่งนั้นจริงๆ แล้วพยายามหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ตัวเองมี ใช้จุดนั้นช่วยสังคมมุมใดมุมหนึ่ง เราก็จะได้ประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและต่อสังคมประเทศชาติอีกด้วย”

“อยากให้คนไทย หันมาสนใจลงทุนกับการสร้างความรู้ วิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเอง ปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้จริงๆ” ดร.สมเกียรติ

วลัยพรรณ ฉันท์มิตรกุล

อยากทำงานที่ไม่เพียงได้เงิน แต่ได้ใช้ความถนัดช่วยเหลือคนอื่นและให้คุณค่า กับชีวิตด้วย

ยอด ชินสุภัคกุล

ทำงานต้องมีเป้าหมาย และไม่สนใจคู่แข่ง มุ่งหน้าทำตามสิ่งที่เป็นเป้าหมาย