Select Page

 

Online Businessperson

 

 

อนาคต
มันต้องท้าทายขึ้นเรื่อยๆ อยู่แล้ว
ปัญหาคือทำยังไงให้คงไว้
ซึ่งสปิริตที่เราตั้งใจทำเรื่องนี้
มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น

สุรัชนา ภควลีธร

ผู้สร้าง
“Platform การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน”

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : สุรัชนา ภควลีธร

ประสบการณ์ :

  • Co-founder Local Alike
{

อนาคตมันต้องท้าทายขึ้นเรื่อยๆ อยู่แล้ว ปัญหาคือทำยังไงให้คงไว้ ซึ่งสปิริตที่เราตั้งใจทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น

สุรัชนา ภควลีธร ผู้สร้าง “Platform การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน”

Local Alike ธุรกิจรูปแบบใหม่ บน Platform ใหม่ที่ถูกพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จากกลุ่มคน รุ่นใหม่ เรียกว่า Start up วันนี้ Local Alike ประสบ ความสำเร็จอย่างงดงาม สุรัชนา ภควลีธร หรือ นุ่น Co-founder หนึ่งในทีมงาน มากความสามารถ เล่าให้เราฟังว่า Local Alike เริ่มต้นโดยการทำงาน ต่อยอดร่วมกับ สมศักดิ์ บุญคำ หรือ ไผ ที่เข้าไปฝึกงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง แล้วได้โจทย์ให้เข้าไป ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการพัฒนาการ ท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านสวนป่า และหมู่บ้านปางพระราชทานสี่พันไร่ จังหวัดเชียงราย ทำให้ได้เห็นความน่าสนใจ ศักยภาพ และกลิ่นอายมนต์สเน่ห์ของการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงและเจาะลึกถึงแก่นของชุมชนต่างๆ ที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งทำให้เห็นว่า หากสามารถนำกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน และคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่นเอง ก็จะสามารถสร้างรายได้ ความภาคภูมิใจและความยั่งยืนในด้านอื่นๆให้กับชุมชนภายใต้กรอบของธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คุณนุ่น และทีมงานมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะสร้างชุมชนควบคู่กับการสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ดังนั้นการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ แต่ละชุมชน รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจกับชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและยากที่สุดของการทำงาน โดยจุดประสงค์หลักของ Local Alike ต้องการให้แต่ละชุมชนสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้

“งานที่ทำประกอบด้วย 4 ส่วน หลักๆที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่ส่วนงานพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมร่วมกับชุมชน ส่วนของบริษัททัวร์ ส่วนงานการตลาดซึ่งเรามีOnline Platform ที่เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับชุมชนที่ทำการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ไปจนถึงส่วนงานประเมินผลและบริหารกองทุนที่นำผลกำไรจากการท่องเที่ยวไปพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อทำให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชนได้จริง”

ความสำเร็จของ Local Alike ในวันนี้ นับเป็นตัวอย่างของธุรกิจขนาดเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพยายามในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีองค์ความรู้ และมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

นับเป็นกลุ่มผู้สร้างธุรกิจ Start up ที่น่ายกย่องในความคิดและฝีไม้ลายมือในการเป็นผู้สร้าง Platform รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย และเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในด้านไอเดีย และความพยายาม ที่จะสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

“อนาคตมันต้องท้าทายขึ้นเรื่อยๆ อยู่แล้ว ปัญหาคือทำยังไงให้คงไว้ ซึ่งสปิริตที่เราตั้งใจทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น”  สุรัชนา

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

อุปสรรค ทำให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา เมื่อคุณเจอกับอุปสรรคเท่าใด ความสำเร็จยิ่งใกล้เขามาเท่านั้น

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ

เวลาทำงาน ผมไม่ได้คิดเรื่องผลกำไรมหาศาล เพราะเราเป็น service industry คุณภาพคือหัวใจสำคัญ เพราะ feedback loop มันเร็ว ต้องเกาะติดกับลูกค้า กำไรจะดีหรือไม่ก็ต้องถามว่าลูกค้ากับพนักงานมีความสุขกับคุณภาพที่มอบให้เขาหรือเปล่า ถ้าเห็นตรงกัน กำไรก็จะตามมา

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

คนเป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ทันสมัย