Select Page

 

Nutritionist

 

 

ทุกคนต้องมีสิทธิ์
ได้รับการโภชนาการที่ดี
เท่าเทียมกันทุกกลุ่มและทุกประเทศ
ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยการคิดค้น
ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านโภชนาการได้
ถือเป็นผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพ

นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

นักวิจัยผู้ทุ่มเท ค้นคว้าด้านโภชนาการ
ช่วยประเทศด้อยพัฒนา

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
วันเกิด : 21 กรกฎาคม  2487
การศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเมสซาซูเซทท์ (MIT), สหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านเฉพาะเด็ก 2517 โรงพยาบาลเด็ก เมืองบอสตัน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ :

  • ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-บรมราชกุมารี
  • กรรมการนานาชาติเพื่อพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
  • ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • ประธานคณะกรรมการประเมินผลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและเป็นประธานกรรมการวางแผนกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
{

ทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการโภชนาการที่ดีเท่าเทียมกันทุกกลุ่มและทุกประเทศ ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยการคิดค้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการได้ถือเป็นผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพ

นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นักวิจัยผู้ทุ่มเท ค้นคว้าด้านโภชนาการ ช่วยประเทศด้อยพัฒนา

“อาหาร” ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ด้อยโอกาสในด้านโภชนาการซึ่งมาจากปัจจัยต่างๆ แน่นอนว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งในระดับมหภาค ก็ย่อมมีบุคคลที่ทุ่มเท แรงกายและแรงใจในการที่จะหาทางช่วยเหลือ หรือเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้มากที่สุด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการที่สำคัญต่อประเทศและต่อโลกเป็นอย่างมาก ท่านทุ่มเทเวลากว่าครึ่งชีวิตในการค้นหาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือภาวะโภชนาการที่บกพร่องของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา เป็นผู้ที่เป็นส่งสัญญาณสำคัญในหลายด้านเกี่ยวกับโภชนาการให้ภาครัฐรับทราบและเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมประชาชนทางด้านโภชนาการ ให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสมบูรณ์

นพ.ไกรสิทธิ์ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการสำหรับประเทศไทยที่สำคัญ คือการทำให้คนไทยมีภาวะโภชนาการดีขึ้น ด้วยการวิจัยหาอาหารเสริมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และเด็กทารก เนื่องจากในอดีตคนกลุ่มนี้มีภาวะโภชนาการบกพร่อง ทำให้ทั้งแม่และลูกมีร่างกายไม่แข็งแรง ส่งผลให้เกิดภาระด้านสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ จึงแนะนำปรับพฤติกรรมการกิน และเสริมด้วยอาหารประจำถิ่น

นอกจากนี้ นพ.ไกรสิทธิ์ ยังได้รับเลือกให้รับรางวัล The IUNS Lifetime Achievement Award 2013 จากสหพันธ์โภชนาการนานาชาติ ในฐานะผู้อุทิศตนเพื่อการแก้ไขปัญหาโภชนาการบกพร่อง  ความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละทำให้ นพ.ไกรสิทธิ์ เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบ และเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้คนในสังคมทุกระดับเห็นความสำคัญและใส่ใจในโภชนาการ และเกิดการเผื่อแพร่ออกไปสู่สังคมที่ด้อยโอกาส ท่านเป็นเสมือนเสียงเตือนให้ผู้มีอำนาจได้มองเห็นของโภชนาการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

วันนี้ปูชนียบุคคลท่านนี้ยังคงเสียสละ และทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมให้มองเห็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน

“ทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการโภชนาการที่ดีเท่าเทียมกันทุกกลุ่มและทุกประเทศ ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยการคิดค้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการได้ถือเป็นผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพ” นพ.ไกรสิทธิ์

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

อุปสรรค ทำให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา เมื่อคุณเจอกับอุปสรรคเท่าใด ความสำเร็จยิ่งใกล้เขามาเท่านั้น

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ

เวลาทำงาน ผมไม่ได้คิดเรื่องผลกำไรมหาศาล เพราะเราเป็น service industry คุณภาพคือหัวใจสำคัญ เพราะ feedback loop มันเร็ว ต้องเกาะติดกับลูกค้า กำไรจะดีหรือไม่ก็ต้องถามว่าลูกค้ากับพนักงานมีความสุขกับคุณภาพที่มอบให้เขาหรือเปล่า ถ้าเห็นตรงกัน กำไรก็จะตามมา

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

คนเป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ทันสมัย