Select Page

 

Monk

 

 

บัณฑิตย่อมฝึกตน
และถ้าจะทำอะไร
ต้องทำให้สำเร็จ
และทำให้ดีที่สุด

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

พระผู้ค้ำจุนเสมาธรรมจักร
แห่งรัตนโกสินทร์

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ฉายา :  ประยุทธ์ ปยุตฺโต
นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร
วันเกิด : 12 มกราคม 2481
สมณศักดิ์ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ประสบการณ์ :

  • หนังสือพุทธธรรมเป็นแหล่งสำคัญสำหรับศึกษาค้นคว้าคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพปี 2537 จากยูเนสโก สร้างเกียรติประวัติและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างมาก
{

บัณฑิตย่อมฝึกตน และถ้าจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จและทำให้ดีที่สุด

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระผู้ค้ำจุนเสมาธรรมจักร แห่งรัตนโกสินทร์

“…พิจารณาที่เหตุและผล ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา ทุกข์เป็นสิ่งเรารู้ทันแล้วก็หาทางแก้ เราจะก้าวไปสู่จุดหมาย คือมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความสุขที่มากขึ้นเรื่อยๆ นั้นเป็นเพราะทุกข์น้อยลง จนกระทั่งไม่มีทุกข์เหลือเลยแล้วเวลาทำอะไรก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด”

ปี 2504 แม่กองบาลีสนามหลวงได้ประกาศชื่อสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ชื่อสามเณรประยุทธ์ อารยางกูร วัดพระพิเรนทร์ อุปมาเหมือนเด็กอายุไม่ถึง 20 เรียนจบ ดร.ในเวลานั้นตามธรรมเนียมต้องเป็นนาคหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ รับอุปสมบท มีฉายานามว่า ปยุตฺโต หมายความว่า ผู้เพียรประกอบแล้ว เป็นนาคหลวงรูปที่ 2 ในรัชกาลที่ 9

พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต เป็นพระภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยอย่างมั่นคง อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อพระพุทธศาสนาบนวิถีแห่งปราชญ์แท้ มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยเชื่อมโยงความรู้ทางธรรมให้เข้ากับปัญหาสังคมร่วมสมัย แผ่ขยายความรู้ออกไปในหมู่ปัญญาชนคนสำคัญทั้งในและต่างประเทศ ใช้ความรู้พระไตรปิฎกแท้ๆ เพื่อช่วยปกป้องสังฆมณฑลในประเทศไทยหลายกรณี ไม่ว่า กรณีสันติอโศกหรือกรณีวัดพระธรรมกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หนังสือ “พุทธธรรม” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “มรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุค” เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากยูเนสโกในปี พ.ศ.2559 ได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นดั่งหลักเสมาธรรมค้ำยันพุทธศาสนา นำพระไตรปิฏก สร้างความเปลี่ยนแปลงให้วงการพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศได้ประจักษ์ถึงความรู้ในการนำพาสังคม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวพุทธน้อยใหญ่ได้พึ่งพา

“โลกได้ใช้วัฒนธรรมในการทำสงครามเพื่อแก้ปัญหาสันติภาพของโลกมาช้านานที่นอกจากจะไม่สำเร็จแล้วก็ยังคงมีสงครามเกิดขึ้นในโลกอีกหลายแห่ง ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะใช้วัฒนธรรมการศึกษาเพื่อสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาโลก” 

“บัณฑิตย่อมฝึกตน และถ้าจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จและทำให้ดีที่สุด” ประยุทธ์ ปยุตฺโต

สุทธิพงษ์ สุริยะ

ธรรมชาติมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้ว วัตถุดิบ อาหาร วิถีชีวิต เราเพียงแค่ใช้ศิลปะมาจัดวางให้เหมาะสมสื่อสารให้ดีเท่านี้ก็สร้างมูลค่าแล้ว

ฟ้าใส พึ่งอุดม

ผมออกกำลังกายมา 16 ปี ผ่านถูกผิดมาหลายแบบ เคยอดอาหารจนแสบท้อง เพราะเชื่อว่าจะทำให้ไขมันลดเร็ว เคยอยากเพิ่มกล้ามเร็วๆ ด้วยการกินทุกอย่างที่ขวางหน้า

สมบัติ บัญชาเมฆ

ถ้าเราอยากอยู่เหนือคนอื่นอยากได้มากกว่าคนอื่น เราก็ต้องทำให้มากกว่าคนอื่น ถ้าทำเท่าคนอื่นเราก็จะไม่แตกต่างจากคนอื่น