Select Page

 

Monk

 

 

อาตมาอยากสอนหลักธรรม
ด้วยภาษาคน
ธรรมะเป็นสิ่งดีงาม
เราศึกษาและฝึกปฏิบัติมา
อยากถ่ายทอดหลักธรรมนั้น
ให้คนทั่วไปได้เรียนรู้
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ทันกับยุคสมัย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

พระอาจารย์ผู้เผยแผ่พุทธธรรม
สู่มนุษยชาติอย่างสร้างสรรค์

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ฉายา : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
นามเดิม​: วุฒิชัย บุญถึง เป็นที่รู้จัก
วันเกิด : 29 มกราคม 2516
การศึกษา :

  • เปรียญธรรม 9 (ป.ธ.9) สำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (สังคมมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

  • ปี 2548 สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลกประกาศยกย่องเป็น “ทูตสันติภาพโลก”
  • ปี 2550 รางวัลพระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นในระดับโลก (World Buddhist Sangha Youth) จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา
{

อาตมาอยากสอนหลักธรรมด้วยภาษาคน ธรรมะเป็นสิ่งดีงาม เราศึกษาและฝึกปฏิบัติมาอยากถ่ายทอดหลักธรรมนั้นให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทันกับยุคสมัย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระอาจารย์ผู้เผยแผ่พุทธธรรม สู่มนุษยชาติอย่างสร้างสรรค์

“การเผยแผ่ธรรมมะต้องทำเหมือนหมอวินิจฉัยโรค หลายคนหลายโรคแตกต่างกัน ต้องจ่ายยาให้ถูกโรคให้ถูกคนความเจ็บป่วยจึงจะหาย ธรรมะกับคนก็เหมือนกัน เราต้องเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมในแต่ละคน การสอนแนะนำนั้นจึงจะสัมฤทธิผลช่วยพวกเขาได้จริงๆ”

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี พระนักวิชาการ นักเขียน นักเผยแผ่พุทธศาสนา ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลท่านมองว่าพุทธศาสนาหรือธรรมะเป็นเรื่องสากล พุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ มนุษย์ที่ประเสริฐย่อมใฝ่ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะบรรลุธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข

“ธรรมมะคือความจริงของโลก ธรรมะควรเข้าไปอยู่ทุกซอกทุกมุมของสังคม ตรงไหนมีคนตรงนั้นก็ควรมีธรรมะ อาตมาอยากให้ธรรมะไปถึงผู้คนทุกชาติ ทุกภาษา เพื่อให้โลกนี้มีสันติภาพ”

ท่าน ว.วชิรเมธีเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในการเผยแผ่ธรรมะโดยประพันธ์หนังสือชุด “ธรรมะติดปีก”ด้วยภาษาที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและการจัดรูปเล่มที่สวยงามสะดุดตาทำให้หนังสือชุดนี้ได้รับการนิยมอย่างสูง

จนมีการดัดแปลงเป็นบทละครออกอากาศทางโทรทัศน์และยังมีผลงานเขียนตามออกมาอีกหลายชุดได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา ท่านก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ประยุกต์พุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยสร้างไร่เชิญตะวันเป็นต้นแบบวัดที่เป็นสากลเปิดโอกาสให้คนต่างชาติมาศึกษาพุทธศาสนาได้โดยปราศจากข้อจำกัดเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์การเผยแผ่พุทธศาสนาและฉีกขนบการสื่อสารธรรมะแบบเดิมๆ ไปโดยสิ้นเชิง

“อาตมาสร้างสถาบันวิมุตตยาลัยอยากให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก เป็นโอเอซิสทางปัญญาของโลก ไร่เชิญตะวันจึงเป็นการสร้างวัดแบบที่เราอยากเห็นเป็นแนวทางการศึกษาที่เราอยากให้เกิด”

ท่าน ว.วชิรเมธีคือผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างของนักปราชญ์ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาท่านมีนิสัยรักการอ่านและหมั่นศึกษาหาความรู้มาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองและยังเปี่ยมไปด้วยเมตตาหวังที่จะใช้วิชาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์สร้างสรรค์แนวทางในการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางสามารถสื่อสารถ่ายทอดให้เข้ากับผู้คนที่หลากหลายทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา เพื่อประโยชน์สุขไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกๆ คน

“หากมีเงิน ฉันจะเปลี่ยนมันเป็นทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน  หากมีชื่อเสียง ฉันจะเปลี่ยนมันเป็นเครื่องมือในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ หากมีอำนาจ ฉันจะเปลี่ยนมันเป็นพลังในการยังประโยชน์แก่มหาชน หากมีปัญญา ฉันจะเพียรพัฒนาโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”

“อาตมาอยากสอนหลักธรรมด้วยภาษาคน ธรรมะเป็นสิ่งดีงาม เราศึกษาและฝึกปฏิบัติมาอยากถ่ายทอดหลักธรรมนั้นให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทันกับยุคสมัย” ว.วชิรเมธี

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์

ถ้าเด็กส่วนใหญ่เรียนวิทยาศาสตร์ดีๆ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ถูกหลอกง่ายๆ

ณัฐวุฒิ ศรีหมอก

สำหรับเราใช้คำว่าพรสวรรค์ไม่น่าจะได้ ต้องใช้คำว่าความอยากเป็นและความพยายาม

ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล

เราทำความดี ใครจะว่าเราสร้างภาพอะไรก็แล้วแต่ ขอให้คิดว่าภาพที่เราสร้างเป็นภาพที่สวยงาม เป็นภาพที่สร้างแล้วสังคมมีความน่าอยู่