Select Page

 

Monk

 

 

อาจารย์พุทธทาสว่าไว้
หัวใจของศาสนาคือการรักผู้อื่น
การนึกถึงตัวเองให้น้อย
นึกถึงผู้อื่นให้มาก
คือการลดอัตตาตัวตนลงได้
คนเราเมื่อนึกถึงผู้อื่นแล้ว
หลายๆ อย่างที่เคยยากก็จะง่าย

พระไพศาล วิสาโล

ภิกษุผู้เล่าเรื่องความตาย
และสันติภาพในหนทางแห่งพุทธ

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ฉายา : พระอธิการไพศาล วิสาโล
นามเดิม ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์
วันเกิด : 10 พฤษภาคม 2500
การศึกษา :

  • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :

  • จัดตั้งเครือข่ายพุทธิกา องค์กรประสานงานเผยแพร่และกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา
  • วิทยากรหลักและที่ปรึกษา โครงการเผชิญความตายอย่างสงบของเครือข่ายพุทธิกา
  • จัดตั้งและดำเนินโครงการธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว เพื่อฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติบนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
{

อาจารย์พุทธทาสว่าไว้ หัวใจของศาสนาคือการรักผู้อื่น การนึกถึงตัวเองให้น้อยนึกถึงผู้อื่นให้มากคือการลดอัตตาตัวตนลงได้ คนเราเมื่อนึกถึงผู้อื่นแล้วหลายๆ อย่างที่เคยยากก็จะง่าย

พระไพศาล วิสาโล ภิกษุผู้เล่าเรื่องความตาย และสันติภาพในหนทางแห่งพุท

“การที่เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิต ความตายทำให้เราตระหนักได้ว่าความจำกัดของเวลาในโลก ชีวิตจึงควรดำเนินไปอย่างมีค่าที่สุด” 

ใครจะคิดว่าชีวิตของ เด็กชายไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์ ลูกชายชนชั้นกลางในเมืองหลวง การศึกษาดีและมีความสามารถอนาคตไกล ได้รับโอกาสดีที่สุดเท่าที่เด็กในเมืองคนหนึ่งจะมีในวันนั้นกับหันหลังให้กับชีวิตและเข้าสู่เพศบรรพชิตอยู่วัดป่าที่ห่างไกล แต่ทำงานทุกอย่างด้วยวิถีแห่งสันติภาพและการเตรียมตัวตายมีหลักธรรมแห่งพุทธเชื่อมโยงทุกการกระทำมาตลอด 3 ทศวรรษในการครองสมณเพศ เป็น พระไพศาลวิสาโลแห่งวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิพระนักปฎิบัติภาวนาแห่งพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ณ วัดในป่าลึกภิกษุร่างเล็กรูปหนึ่งปฎิบัติธรรมและลงมืองานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เบื้องหลังการทำกิจกรรมหลากหลายทั้งปกป้องผืนป่าลำปะทาวผ่านการเดินธรรมยาตรา 90 กม. 7 วันไปตามชุมชนโดยรอบกว่า 20 ปี ต่อเนื่องสร้างแนวร่วมอนุรักษ์ได้สำเร็จ งานสร้างหลักสูตรเตรียมตัวตายที่ทำให้คนใกล้ตายและคนอยากตายมาเข้าเรียนจนไม่มีวันว่างเปลี่ยนความกลัวตายให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับชีวิต และในวันที่สังคมแห่งความขัดแย้งในประเทศรุนแรงมากแนวคิดสันติวิธีของพระไพศาลถูกนำไปใช้กับทุกระดับทั้งชาวบ้าน ข้าราชการ แกนนำได้เพราะสุดท้ายสันติวิธีดูเหมือนจะเป็นหนทางที่เดียวค้ำยันสังคมไว้ได้ ภิกษุร่างเล็กยังคงเดินทางเล่าเรื่องเวลาผ่านเรื่องราวของความตาย เดินเท้าขอให้รักษาป่า และยุติความรุนแรงด้วยอภัยและเมตตาเป็นต้นแบบผู้ปฎิบัติชอบและชี้ทางชอบแก่สังคมเสมอมา

อาจารย์พุทธทาสว่าไว้ หัวใจของศาสนาคือการรักผู้อื่น การนึกถึงตัวเองให้น้อยนึกถึงผู้อื่นให้มากคือการลดอัตตาตัวตนลงได้ คนเราเมื่อนึกถึงผู้อื่นแล้วหลายๆ อย่างที่เคยยากก็จะง่าย” 

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์

ถ้าเด็กส่วนใหญ่เรียนวิทยาศาสตร์ดีๆ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ถูกหลอกง่ายๆ

ณัฐวุฒิ ศรีหมอก

สำหรับเราใช้คำว่าพรสวรรค์ไม่น่าจะได้ ต้องใช้คำว่าความอยากเป็นและความพยายาม

ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล

เราทำความดี ใครจะว่าเราสร้างภาพอะไรก็แล้วแต่ ขอให้คิดว่าภาพที่เราสร้างเป็นภาพที่สวยงาม เป็นภาพที่สร้างแล้วสังคมมีความน่าอยู่