Select Page

 

 

Lawyer

 

 

 

สังคมไทย
ต้องเป็นสังคมสำหรับทุกคน
คือ “No one Left behind”
ต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ผู้สร้างสังคม
แห่งความเท่าเทียมเพื่อผู้พิการ

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
วันเกิด : 3 มกราคม 2495
การศึกษา :

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) และนิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายแพ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทสาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

ประสบการณ์ :

  • อดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภท แห่งประเทศไทย
  • ที่ปรึกษานายกรฐัมนตรีด้านคนพิการ สำนักนายกรัฐมนตรี
  • สมาชิกสภาที่ปรีกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • อาจารย์ประจํา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
{

สังคมไทยต้องเป็นสังคมสำหรับทุกคน คือ “No one Left behind”ต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราต้องทำให้สังคมเรามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทุกคน คนพิการต้องมีความสุขได้เหมือนกับคนอื่น

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้สร้างสังคม แห่งความเท่าเทียมเพื่อผู้พิการ

“สำหรับความสำเร็จเรื่องสิทธิคนพิการ ผมว่าในอาเซียนไม่มีใครสู้ไทยได้ เรานำหน้าทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องกฎหมาย เรื่องสิทธิ เรื่องการมีงานทำ การไปเรียนต่อต่างประเทศ การให้สิทธิและการสร้างคนผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ”

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ สูญเสียดวงตาทั้งสองข้างในวัย 15 ปี จากการเล่นทดลองจนเกิดเหตุระเบิด และต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

ท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ส่งบัณฑิตออกไปเป็น นักกฎหมายให้กับสังคม และตลอด 40 ปี จนถึงวันนี้ ท่านคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่คนพิการในประเทศ ใช้ความเชี่ยวชาญของนักกฎหมายเปลี่ยนความน่าสงสารที่สังคมมีต่อคนพิการให้เป็นสิทธิที่ต้องได้รับ เพื่อจะใช้ชีวิตได้โดยปกติ ไม่ใช่อยู่กับการรอคอยความช่วยเหลือ อาทิ พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ พ.ศ. 2534 กฎหมายสำคัญที่ทำให้คนพิการได้รับสิทธิเรื่องระบบโควต้าจากสถานประกอบการ ซึ่งมีความหมายต่อการจ้างงานคนพิการ เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติจากนายจ้าง ที่นอกจากคนพิการส่วนหนึ่งได้มีงานประจำทำแล้ว ยังเกิดกองทุนเพื่อให้ผู้พิการที่ประกอบอาชีพอิสระกู้ยืมไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการก้าวข้ามความบกพร่องทางกายไปสู่ศักยภาพในฐานะมนุษย์ รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ขับเคลื่อนทำงานเพื่อคนพิการทั่วประเทศ

“ทุกคนมีความสามารถ ทำได้สารพัดอย่าง เพียงแต่เราต้องจุดประกาย ดึงศักยภาพของเขาออกมา แม้ผู้พิการปัญญาอ่อนก็สามารถทำอะไรได้มากมาย สุดท้ายความพิการไม่ใช่ปัญหาของสังคมไทย แต่คือความท้าทายที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม”

“สังคมไทยต้องเป็นสังคมสำหรับทุกคน คือ “No one Left behind”ต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราต้องทำให้สังคมเรามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทุกคน คนพิการต้องมีความสุขได้เหมือนกับคนอื่น” ศ.วิริยะ

พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์

ธุรกิจบางคนมองว่าเป็นการเล่นการพนัน แต่ผมว่ามันไม่เหมือน เราลดความเสี่ยงด้วยการเรียนรู้ Success Story ความสำเร็จไม่ได้ง่าย ทุกอย่างมันต้องต่อสู้ ถ้าไม่มีการวางแผน ไม่มีการเตรียมตัว ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

วิกรม กรมดิษฐ์

ผมจะเป็นคนดี ใช้ชีวิตแบบพอเพียง และส่งคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

ธนโชติ วิสุทธิสมาน

เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นคนสร้างกระแสอินโฟกราฟิกในไทย ขึ้นมา จนตอนนี้อินโฟกราฟิกกลายเป็นสื่อ mainstream ไปแล้ว เหมือนที่มีวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ แต่ยุคนี้ต้องมีอินโฟกราฟิกเพิ่มเข้าไปด้วย