Select Page

 

 

 

Educator

 

 

 

 

 

 

คนเป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ทันสมัย

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ผู้บุกเบิกดรุณสิขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
วันเกิด : 10 พฤศจิกายน 2470
การศึกษา :

  • ประถมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
  • มัธยมศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย แล้วศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก MIT สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ :

  • เริ่มทำงานที่บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มดรุณสิกขาลัย
{

คนเป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ทันสมัย

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้บุกเบิกดรุณสิขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในยุคปัจจุบันหากเราจะหาผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นปูชนียบุคคลที่วงการนักบริหารระดับ CEO ของประเทศ และเหล่ารัฐมนตรีให้ความเคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตทั้งในด้านการทำงาน และความคิดวิธีการในการดำเนินชีวิต แน่นอนว่า “คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา” เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ทุกคนนึกถึงอย่างไม่มีข้อกังขา

คุณพารณ ให้ความสำคัญแก่เรื่องการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยรู้ว่าประเทศชาติจะพัฒนาได้ก้าวไกลนั้น การพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้ มีปัญญาและมนุษย์ที่สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด จึงไม่แปลกที่คุณพารณจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งดรุณสิกขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยนำเอาหลักการ Constructionism ของ Prof. Semour Papert แห่ง MediaLab, MIT คือทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว รวมทั้งอาศัยแนวคิด Learning Organization ของ Prof. Peter M. Senge แห่ง Sloan School of Management, MIT มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งสองทฤษฎีทำให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้เป็นระบบครบวงจรอย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ และเป็นคนที่คิดเป็นทำเป็นและคิดใหม่ทำใหม่ได้ คือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเอง

คุณพารณมองว่า การทำให้เด็กนักเรียนสามารถ ที่จะเรียนรู้เชิงรุก (Proactive Learner) จะทำให้เกิดการกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ในเรื่องใหม่ๆ ที่ตัวเองสนใจในโลกยุค digital รู้จักเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง รู้จักเรียนรู้การวางแผนก่อนลงมือทำงาน ก่อให้เกิดวินัยภายใน คือการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อวินัยภายนอก ทำให้มีสติปัญญา มีพฤติกรรมที่ดี สามารถที่จะดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ของประเทศ และของโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ รวมทั้งยังรักษาความเป็นไทยไว้ได้

“ที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เราสอนเด็กให้เขาคิดอย่างเป็นระบบครบวงจรได้เองตั้งแต่ยังเล็ก เตรียมเขาไว้สำหรับโลกยุคใหม่ในอนาคต”

นอกจากนี้ คุณพารณยังมีความเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ดังนั้นการทำงานให้สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ เกิดจากคนในองค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในองค์กรและวงการภายนอก นอกจากนี้ท่านยังมีความเชื่ออีกว่า Know Who สำคัญไม่แพ้ Know How อีกต้องให้ความสำคัญแก่การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วย

แม้วันนี้อายุของคุณพารณจะย่างเข้า 91 ปีแล้ว แต่ท่านก็ยังไม่เคยคิดอยากพักหรือหยุดทำงาน ในทางกลับกัน ท่านยังนำความรู้และประสบการณ์ที่ท่านสั่งสมมาตลอดอย่างยาวนาน มาถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้ซึมซับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบครบวงจร

หากจะมองอย่างลึกซึ้ง คุณพารณเปรียบเสมือนมือแห่งการโอบอุ้มบำรุงรักษาต้นกล้าใหม่ๆ ที่กำลังงอกจากเมล็ดพันธุ์ให้สามารถเติบโต ผลิใบ ออกดอกออกผลได้อย่างมีคุณภาพนั่นเอง

“คนเป็นทรัพยากรที่ค่าที่สุดขององค์กร เพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยคนดีและเก่ง ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ทันสมัย” พารณ

ก่อเกียรติ ทองผุด

คนที่จะทำงานได้ดีต้องมีแรงผลักดันในสิ่งที่รัก มีความกระหาย มีครูมีต้นแบบที่ดี มีความกล้า คิดให้มากเพียรให้มาก เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้

วิโรจน์ ฉิมมี

คนที่มีชีวิตคนที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่คนบ้า แต่คนที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการไปทั้งชีวิตนั้นแหละเป็นคนบ้า

วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง เน้นเข้าสู่อุตสาหกรรม ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีของในหลวง