Select Page

 

 

Agricultural Scientist

 

 

 

 

ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่
ให้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีของในหลวง

วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ครูกสิกรรมผู้สอนศาสตร์พระราชาด้วยหัวใจ

 

7

 

ประวัติ

ชื่อ : วิวัฒน์ ศัลยกำธร
วันเกิด : 17 มีนาคม 2497
การศึกษา :

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประสบการณ์ :

  • อดีตผู้อำนวยการกองประเมินผลงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปัจจุบัน ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สปช.

{

 

ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง เน้นเข้าสู่อุตสาหกรรม ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีของในหลวง

“เวลาผมไปบรรยายให้เกษตรกรฟังเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ก็ไม่มีใครเชื่อ หาว่าผมมีเงินเดือนกิน มีน้ำมันหลวงให้ใช้ก็พูดได้ ผมจะลาออกไปทำให้ดู ผมเลยทดลองทำก่อนในพื้นที่ร้างของพี่ชาย 40 ไร่”

การลาออกของข้าราชการผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่าง วิวัฒน์ ศัลยกำธร ในฐานะผู้อำนวยการกองประเมินผลงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เมื่อหลายสิบปีก่อนดูจะไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนัก เพราะตำแหน่งที่สูงและกำลังจะก้าวหน้าในสายงานอย่างมากแต่เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะถอดบทเรียนจากศาสตร์พระราชาถูกลงมือในที่ดินรกร้างกว่า 40 ไร่ ที่จังหวัดชลบุรี

เขาใช้เครื่องระเบิดดินดาน ขุดสระน้ำ ทดลองปลูกพืชผัก ทำนาลองผิดลองถูก มาตั้งแต่ปี 2527 และมาตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ในปี 2541 เป็นกองบัญชาการเป็นศูนย์อบรมเกษตรกร ตลอดระยะเวลาผ่านไปราว 20 ปีหลักสูตรปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง หลักสูตรการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช การพึ่งตนเองจากการสร้างของกินของใช้ในครัว ในนา ในสวน ตลอดจนการจัดการน้ำซึ่งเป็นหัวใจของการเกษตร โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมมานับร้อยๆ รุ่น แต่ละรุ่นไปเปิดศูนย์เครือข่ายร่วมแล้วกว่า 80 ศูนย์

ทำให้วันนี้ศาสตร์พระราชาออกเดินทางพร้อมสู่พื้นที่ต่างๆ ภายใต้หลักปรัชญาเดียวกัน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้คนยุคใหม่สนใจงานกสิกรรมแบบพึ่งตนเองและเปิดโรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย เพื่อจัดการศึกษาศาสตร์พระราชาให้เยาวชนอย่างเป็นระบบ นับเป็นบุคคลผู้ปฎิบัติบูชาที่สมบูรณ์แบบของประเทศคนหนึ่ง

“พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้ามีความรู้มากคุณธรรมไม่พอ ความรู้นี้จะเป็นโทษ ถ้าคุณธรรมเท่ากับความรู้จะมีประโยชน์ ถ้าคุณธรรมสูง ความรู้ไม่พอก็ประโยชน์น้อย แต่ยังไม่อันตรายเท่ากับความรู้มาก แล้วคุณธรรมตามไม่ถึงอันตรายที่สุด”

“ที่ผ่านมานโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลหลงทาง เน้นเข้าสู่อุตสาหกรรม ตรงนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้หันมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีของในหลวง” อาจารย์ยักษ์

ทิชา ณ นคร

วันนี้เขาเป็นคนปลายน้ำ เขาเป็นผู้พ่ายแพ้แต่อีกมิติที่เรามองไม่เห็นเพราะยังมาไม่ถึง คือในอนาคตเขาจะเป็นคนสร้างคนต้นน้ำของสังคม

อรสม สุทธิสาคร

การเป็นนักเขียนสารคดีชีวิต สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้คือตนเอง เพราะการที่เราจะสามารถเข้าอกเข้าใจตนเองได้ย่อมนำไปสู่การเข้าใจอีกหลายชีวิต

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

ผมอยากตื่นขึ้นทุกเช้าเพื่อเรียนรู้ ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกประสบการณ์เป็นครูของเราได้ทั้งสิ้น หากเราทำตัวเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต