Select Page

 

 

เราจะไม่ตัดสินคน แต่ใส่ใจกับคน อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
การกระทำ และความสัมพันธ์

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์

โค้ชระดับตำนานผู้เป็นกระจกสะท้อนพรสวรรค์ด้วยพรแสวงแห่งตน

 

 

 

 

Acting Coach

 

 

รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์
7

ประวัติ

ชื่อ : รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์ (ครูแอ๋ว)
วันเกิด : 18 ธันวาคม 2490
การศึกษา :

  • โรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • ปริญญาตรี เกียรตินิยม คณะอักษร-ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ด้านการละคร มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ :

  • อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้บุกเบิกละครสำหรับเด็กในประเทศไทย

ปัจจุบัน เป็นเจ้าของคนละครสตูดิโอ ทำหน้าที่แอ็คติ้งโคช ให้คำปรึกษาด้านศิลปะการแสดง และการสื่อสารสำหรับนักแสดง นักร้อง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และจัดอบรมให้กับผู้บริหารองค์กรและบุคคล ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำ

{

เราจะไม่ตัดสินคน แต่ใส่ใจกับคน อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การกระทำ และความสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์ หรือครูแอ๋ว ผู้ก่อตั้ง “คนละครสตูดิโอ” 

ครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งศิลปินนักแสดง จนกระทั่งถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆครูแอ๋วเชื่อมั่นว่าศิลปะการละครเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและมนุษย์อย่างลึกซึ้ง โดยผ่านองค์ประกอบร่วมทางศิลปะหลายด้าน ศิลปะของการแสดง คือการตีความและถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ การกระทำ และเหตุการณ์ ในชีวิตของผู้คนต่างๆ นักแสดง คือศิลปินผู้ถ่ายทอดชีวิตของตัวละครให้ปรากฏชัดเจน ทำหน้าที่จำลองชีวิต นำมาขยายความ เน้นย้ำให้คนดูรับรู้ และเข้าถึงประเด็นต่างๆ นักแสดงถูกฝึกให้ต้องทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและพยายามเข้าถึงตัวละครที่ต้องแสดง ประดุจเป็นคนนั้นจริงๆ

ครูแอ๋วนำเสนอแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาคุณค่าภายในตัวตนว่า คนเรามีการกระทำที่เกิดจากตัวตนที่ซ้อนกันอยู่ภายใน ตัวตนที่หนึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริง มีตัวเองเป็นผู้กำหนดให้เป็นไป ต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนถึงสุขทุกข์ว่าคืออย่างไรในความเป็นเรา ตัวตนที่สองเป็นเสมือนตัวรับแขก ซึ่งต้องขึ้นกับกาลเทศะ กฎกติกามารยาทของสังคม มีผู้อื่นเป็นตัวกำหนดความถูกควร ให้ปฏิบัติตาม ตัวตนที่สามเป็นบทบาทที่แต่ละคนต้องทำหน้าที่ เช่น เป็นลูก เป็นพ่อแม่ เป็นหัวหน้า เป็นนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ถ้าทำได้สมบูรณ์ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข

ครูแอ๋วได้นำหลักคิดนี้ไปขยายผลในการฝึกอบรมให้กับบุคคลในสายอาชีพต่างๆ เน้นย้ำเรื่อง ความเข้าใจตัวตนที่แท้จริง ให้เข้าถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการกระทำของตัวเอง ฝึกให้คิดเป็นใจคนอื่น มองเห็นและเกิดความเข้าใจในการกระทำ และความเป็นคนอื่นอย่างลึกซึ้ง

ครูแอ๋วนับเป็นโค้ชระดับตำนาน เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้นำศาสตร์ของศิลปะการละครมาประยุกต์ ใช้กับบุคคลทั่วไปในชีวิตจริง ให้มองเห็นตัวเอง เปิดรับผู้อื่น ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิต การทำงานอย่างมีคุณภาพและเป็นสุข

วันนี้ครูแอ๋วมีความสุขกับงานที่รัก เป็นกระจกส่องผู้คนให้มองเห็นตัวเอง ชี้แนะให้เห็นคุณค่า แล้วนำไปใช้เป็นพรสวรรค์ ไปแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตนเองและส่วนรวมต่อไป นับเป็นความสำเร็จของ ครูผู้สร้าง ผู้ให้ อย่างแท้จริงและงดงาม 

“ในศาสตร์การละคร เราถูกฝึกให้รู้จักสังเกตชีวิต เข้าใจในเหตุและผลของพฤติกรรมการแสดงออกในแต่ละบทบาท แต่ละสถานการณ์ เราจะไม่ตัดสินคน แต่ใส่ใจกับคน อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การกระทำ และความสัมพันธ์กับผู้อื่น” ครูแอ๋ว

ทิชา ณ นคร

วันนี้เขาเป็นคนปลายน้ำ เขาเป็นผู้พ่ายแพ้แต่อีกมิติที่เรามองไม่เห็นเพราะยังมาไม่ถึง คือในอนาคตเขาจะเป็นคนสร้างคนต้นน้ำของสังคม

อรสม สุทธิสาคร

การเป็นนักเขียนสารคดีชีวิต สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้คือตนเอง เพราะการที่เราจะสามารถเข้าอกเข้าใจตนเองได้ย่อมนำไปสู่การเข้าใจอีกหลายชีวิต

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

ผมอยากตื่นขึ้นทุกเช้าเพื่อเรียนรู้ ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกประสบการณ์เป็นครูของเราได้ทั้งสิ้น หากเราทำตัวเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต